Gooise Meren

17 januari 2018

Gooise Meren 17 januari 2018


Muider Roemer voor COF

Het Comité voor Openbare Feesten (COF) Muiden heeft op zaterdag 13 januari uit handen van wethouder Hendrik Boland de Muider Roemer ontvangen. Dit is de gemeentelijke prijs voor de vrijwilliger of de vrijwilligersgroep van het jaar in Muiden en Muiderberg.
Het COF zet zich er al jarenlang voor in dat er in Muiden verspreid over het jaar uiteenlopende feesten, evenementen en herdenkingen plaatsvinden. Daartoe behoren: Koningsdag, 4 Mei, de kerstboomverbranding, het Dickens Festival en de intocht van Sinterklaas.
In zijn toespraak voor de Muidense vrijwilligers van het COF (zie foto) lichtte wethouder Boland toe waarom zij de prijs dik hebben verdiend: "Aan de voorbereiding en uitvoering van al die openbare feesten en evenementen worden door jullie heel wat uren besteed. Heel veel mensen genieten ervan, zowel de eigen inwoners als bezoekers. Het comité heeft er in grote mate aan bijgedragen dat Muiden op de kaart is gezet."
De Muider Roemer, een door kunstenares Riet Blüm ontworpen beeldje, werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stadsraad Muiden. De uitreiking van de Naardense en de Bussumse vrijwilligersprijs (het Naardens Compliment en de Kleine Johannes) had al op 8 januari plaatsgevonden, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zelf.

Plek vrij in participatiegroep Centrum Keverdijk

Eind februari gaat een participatiegroep van acht bewoners van start in het kader van de herontwikkeling van Centrum Keverdijk in Naarden. Aanmelden kan nog tot 29 januari.

Het project Centrum Keverdijk behelst de bouw van nieuwe woningen, de komst van een multifunctioneel centrum en de herinrichting van de openbare ruimte. De plannen zijn samen met de wijkbewoners ontwikkeld. De uitvoering liep vertraging op omdat de uitvoerende partijen het nog eens moesten worden over de financiering. Dat is inmiddels het geval en de plannen gaan nagenoeg ongewijzigd door. Op 16 november 2017 hebben wij de inwoners van de Keverdijk hierover in een bomvol Scangebouw geïnformeerd.
Voor de herinrichting van de openbare ruimte (speelveld/park, parkeren, het groen) wordt een nieuw participatietraject gestart. Naar aanleiding van een eerdere oproep hebben zich hiervoor al zes wijkbewoners aangemeld. Er is plek voor acht bewoners, dus aanmelden is nog mogelijk.

Aanmelden voor de participatiegroep

Woont u in de Keverdijk en wilt u meedenken over de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van uw wijk? Dan kunt u zich tot 29 januari aanmelden via een mail naar onze medewerker Jeroen Wolbrink: j.wolbrink@gooisemeren.nl. Graag met vermelding van uw adres en een korte motivering waarom u wilt deelnemen. Mochten er in totaal meer dan acht kandidaten zijn, dan gaan we een selectie maken. Daarbij betrekken we dan ook de motiveringen en de plek waar men woont.
De participatiegroep komt driemaal bijeen, tussen eind februari en begin april. De bijeenkomsten vinden 's avonds plaats, duren circa twee uur en worden gehouden in het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 te Bussum.

Bankjes bij Stadhuis Naarden tijdelijk weg

Gefotoshopte impressie van hoe het gaat worden

De bankjes bij de voorgevel van Stadhuis Naarden zijn even weg voor een schilderbeurt. Over een paar weken worden ze teruggeplaatst, maar niet helemaal op dezelfde manier. Ze stonden aan elkaar vast en straks staan ze los van elkaar, met een paar meter ertussen. Daardoor wordt het raampje dat achter de bankjes schuilging weer zichtbaar. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van inwoners en ondernemers. Dat geldt ook voor het weghalen van de prullenbak.
De foto geeft een indruk van de nieuwe situatie. Hoe ver de bankjes precies uit elkaar en van de gevel komen te staan, kan overigens pas op het moment van de terugplaatsing worden bepaald.
De bankjes hebben een bijzondere achtergrond. Peter Rehwinkel, oud-burgemeester van Naarden, schonk ze bij zijn vertrek aan de stad.

Onderzoekje naar toekomst muziektent

Foto: Oranjecomité Naarden

Het college van B&W gaat bekijken hoe het verder moet met de muziektent. Deze was voorheen in bezit en beheer van de gemeente Naarden. De tent is tientallen jaren beschikbaar gesteld bij uiteenlopende evenementen in Naarden, zoals de viering van Koninginnedag.
Nu de tent is overgegaan naar de gemeente Gooise Meren en vanwege ouderdom niet meer in heel goede staat is, rijst de vraag wat haar toekomst is. Daarbij gaat het om meerdere vragen. Is de staat van de tent nog goed genoeg om te investeren in een opknapbeurt? Is het beheer van de tent eigenlijk wel een gemeentelijke taak? En zo nee, is het dan mogelijk om het bezit en beheer van de tent over te dragen aan een stichting? Bij dat laatste komt meer kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo heb je echt meer dan een paar mensen nodig om de tent goed en veilig op te zetten.
Zodra een en ander goed in kaart is gebracht, neemt het college een besluit over de toekomst van de tent.

Stimuleringsregeling voor laagdrempelige GGZ-voorzieningen met een jaar verlengd

De stimuleringssubsidie die de gemeente Gooise Meren beschikbaar had gesteld voor het toegankelijk maken van voorzieningen voor mensen met een psychische beperking of psychiatrische problemen, is met een jaar verlengd. Sinds de start van de stimuleringsregeling medio 2016 zijn mooie resultaten geboekt, maar voor veel nieuwe activiteiten is de periode te kort gebleken. Verlenging geeft organisaties en initiatiefnemers de gelegenheid het werk af te maken. De regeling loopt nu af op 31 december 2018.

Het doel van de subsidie is om met laagdrempelige inloopvoorzieningen en activiteiten een lokale invulling van de Inloopfunctie GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) te realiseren, zodat de GGZ-doelgroep dichtbij huis mee kan doen aan de samenleving.

Aanvragen van de subsidie

Organisaties die belangstelling hebben om een stimuleringssubsidie aan te vragen kunnen een mail sturen aan subsidie@gooisemeren.nl. Er geldt een subsidieplafond van € 66.316. Dit bedrag ziet de gemeente liefst verdeeld over verschillende organisaties en initiatieven, verspreid over de gemeente.
Voor meer informatie kijk op website gooisemeren.nl onder de kopjes subsidies en stimuleringssubsidie-inloop-ggz.

Informatiebijeenkomsten training Valpreventie

Na de middelbare leeftijd neemt het evenwichtsgevoel sterk af. De kans dat je valt neemt daarmee toe. En dat terwijl de gevolgen van het vallen op hoge leeftijd vaak veel ernstiger zijn dan wanneer je nog jong bent. Jaarlijks belanden in ons land ruim 35.000 65-plussers na een val in het ziekenhuis. Bij meer dan een op de drie personen is er door de val sprake van een heupfractuur en bij 15% van hersenletsel.
Bent u op leeftijd en vindt u het belangrijk om zelfstandig te blijven wonen en zelfredzaam te blijven? Dan is het heel nuttig om deel te nemen aan de training 'Vallen verleden tijd'. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze training zeer effectief is. Binnenkort starten weer nieuwe trainingen. Over de inhoud daarvan vinden op donderdagochtend 18 en 25 januari a.s. informatiebijeenkomsten plaats in Wooncomplex Het Ravelijn aan de Graaf Lodewijklaan 16 in Naarden. Daar vinden ook de trainingen plaats.
De informatiebijeenkomsten beginnen om 11.00 uur (inloop vanaf 10.45 uur). Meteen na de bijeenkomst kunt u van mensen die eerder aan de training hebben deelgenomen, horen wat hun ervaringen zijn. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Buurtsportcoach, Valpreventie Het Gooi en Instituut voor Fysiotherapie Kerkstraat.

Aanmelden voor een van de twee informatiebijeenkomsten

U kunt zich aanmelden bij Instituut voor Fysiotherapie Kerkstraat, tel. 035 693 33 02. Bij geen gehoor kunt u het antwoordapparaat inspreken o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Mailen kan ook: fysiokerkstraat@gmail.com.

Werkzaamheden aan wegbermen

Vanaf maandag 22 januari wordt, verspreid over de hele gemeente, ongeveer drie weken lang gewerkt aan de bermen langs hoofdwegen. Waar nodig worden de bermen verlaagd, met het doel dat regenwater snel kan worden afgevoerd en het verkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt.
In de meeste gevallen worden de werkzaamheden al rijdend uitgevoerd, achter een langzaam rijdende afzetting. Dit kan leiden tot filevorming. Op enkele wegen is het niet mogelijk de werkzaamheden rijdend uit te voeren. Daar worden een kraan en wegwerkers ingezet. Er zijn dan aanvullende verkeersmaatregelen van kracht en soms worden er verkeersregelaars ingezet.
Het betreft de volgende wegen:

Naarden

• Amersfoortsestraatweg: van op- en afrit A1 tot Huizerstraatweg
• Huizerstraatweg: van Amersfoortsestraatweg tot gemeentegrens Huizen
• Oud Blaricumerweg: van Paulus van Loolaan tot Brediusweg
• Brediusweg: van Oud Blaricumerweg tot Amersfoortsestraatweg
• Godelindeweg: van Amersfoortsestraatweg tot Lambertus Hortensiuslaan
• Rijksweg: van Lambertus Hortensiuslaan tot Churchillstraat
• Rijksweg (parallelweg A1): van Churchillstraat tot firma Koster

Muiden

• Maxisweg: van Amsterdamsestraatweg tot ingang Maxisterrein
• Mariahoeveweg: van parkeerplaats P2 tot Zuidpolderweg
• Zuidpolderweg: van Mariahoeveweg tot ingang Vesting
• Googweg: van Hakkelaarsbrug tot Brink
• IJsselmeerweg: van Afrit A6 tot Tesselschadelaan

Bussum

• Bussummergrindweg: van Struikheiweg tot komgrens
• Struikheiweg: van Bussummergrindweg tot Nieuwe Hilversumseweg
• Amersfoortsestraatweg: van Huizerweg tot op- en afrit A1.

Terugblik Politieke Avond 10 januari

Op 10 januari stonden vier onderwerpen op de agenda. De raad sprak over onderwijshuisvesting, de Omgevingswet, de gemeentelijke archieven en duurzaamheid.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

In Gooise Meren zijn er in totaal meer dan 10.000 basis- en middelbare scholieren. Al deze leerlingen krijgen onderwijs in schoolgebouwen. De gemeente heeft als taak om te zorgen voor de huisvesting van de scholen. Hier sprak de raad over op 10 januari. Het voorstel heeft tot doel om schoolgebouwen van goede kwaliteit te realiseren en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eisen en wensen van de gebruikers. Ook de schoolbesturen waren aanwezig, zodat zij hun rol bij de totstandkoming van het voorstel konden toelichten aan de raadsleden. De raad spreekt op 24 januari tijdens de gemeenteraadsvergadering over het plan en zal hier dan wellicht ook over besluiten.

Verordening duurzaamheidslening

De gemeente Gooise Meren wil graag een duurzame gemeente zijn. Er zijn diverse initiatieven om binnen de gemeente verder te verduurzamen. Deze verordening zorgt ervoor dat wanneer u maatregelen neemt om uw huis te verduurzamen, u dit geldbedrag tegen gunstige voorwaarden kunt lenen. Het kan gaan om bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, verschillende vormen van isolatie en het afkoppelen van regenwater.

Werkzaamheden rotonde Groot Hertoginnelaan

Op maandag 22 januari start de aanpassing van de middencirkel van de rotonde Groot Hertoginnelaan - Meentweg. Tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week duren, blijft de rotonde beschikbaar voor verkeer. Wel zijn aanvullende verkeersmaatregelen van kracht en worden op bepaalde momenten verkeersregelaars ingezet. Het verkeer moet rekening houden met kortdurende verkeerstops.

In onze lokale democratie heeft iedereen een eigen rol. De raad bepaalt en controleert het beleid, het college voert het beleid uit, maar wat kunt u eigenlijk doen? In de rubriek 'Uit de Raad' houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en nodigt de raad u met regelmaat uit om met hen in gesprek te gaan. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Kijk op bestuur.gooisemeren.nl of stuur een mail naar griffie@gooisemeren.nl.

We zijn weer begonnen!

De eerste Politieke Avond in het nieuwe jaar ligt inmiddels achter ons. De raad heeft hiermee het startsein gegeven voor een belangrijk jaar. Het is namelijk een verkiezingsjaar. Op 21 maart bepaalt u wie er in de nieuwe gemeenteraad plaatsneemt. Tot de verkiezingen leest u in deze rubriek meer over de verkiezingen en over het werk van de huidige gemeenteraad in de resterende maanden.

Raadsvergadering 24 januari

Na twee jaren vergaderen in het Stadhuis in Naarden vergadert de raad deze avond voor de eerste keer in de vernieuwde raadszaal in het gemeentehuis in Bussum. De raad praat dan onder andere over de onderwerpen die eerder besproken zijn tijdens de Politieke Avond van 10 januari (zie hierboven).
U bent op 24 januari van harte welkom. U kunt plaatsnemen op de vernieuwde publieke tribune, daarnaast zijn er ook enkele plekken beschikbaar in de raadszaal en de foyer. Binnenkort kunt u de raadsvergadering ook live bekijken via internet. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van een livestream die u op ieder moment ook terug kunt kijken.
Alle stukken waarover de raad op 24 januari besluit, kunt u terugvinden op bestuur.gooisemeren.nl.

Werkgroepen Samen Sneller Duurzaam bijeen op 25 januari

Om samen initiatieven verder te helpen, komen de werkgroepen Samen Sneller Duurzaam dit jaar maandelijks bijeen. Om te beginnen op donderdag 25 januari, vanaf 19.30 uur. Locatie: Broedplaats, De Ruijterlaan 24a / Piet Heinlaan in Bussum.
Zie ook de website samen-sneller-duurzaam.nl.