Gooise Meren

20 oktober 2016

Gooise Meren 20 oktober 2016


Stem op de Heuvelrug als 'Mooiste Natuurgebied' van NL

De gehele Heuvelrug, van de Grebbeberg in het zuiden van de provincie Utrecht tot aan het Gooimeer in Noord-Holland dingt met twaalf andere natuurgebieden mee in de publieksverkiezing 'Mooiste Natuurgebied van Nederland'. Stemmen kan tot en met 31 oktober via de website: mooistenatuurgebied.nl of via een sms met ' NATUUR 05' naar 1008. Op 1 november wordt de winnaar van de verkiezing bekendgemaakt.

De dertien natuurgebieden zijn genomineerd door een vakjury onder leiding van professor Pieter van Vollenhoven. Het publiek bepaalt de uiteindelijke winnaars. De verkiezing is een initiatief van het Rijk om het Nederlands publiek meer te betrekken bij de natuur én de natuurgebieden de kans te geven zich verder te ontwikkelen. De drie gebieden met de meeste stemmen ontvangen maximaal 300.000 euro om in hun park te investeren. Daarnaast kan een vakjury zelf ook nog één Nationaal Park aanwijzen.

Nationaal Park Heuvelrug

Groen is het Goud van de Heuvelrug! Al ruim 100 jaar werken inwoners, vrijwilligers, ondernemers, natuurorganisaties, landgoederen en overheden samen om de rijkdom aan natuur en cultuur in dit gebied te behouden en te ontwikkelen. Het zuidelijk deel van de Heuvelrug is sinds 2003 een Nationaal Park, de rest van de Heuvelrug wil daar nu bij aansluiten. Er wordt gewerkt aan één groot natuurgebied van de Grebbeberg tot het Gooimeer. Door op ons Nationaal Park Heuvelrug te stemmen, helpt u mee aan het behoud en de duurzame ontwikkeling van de natuur en de landschappen in dit gebied.

Bekendmakingen

Een bericht ontvangen als in uw buurt vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven? Kijk voor het downloaden van de app op omgevingsalert.nl en overuwbuurt.overheid.nl. Bij overuwbuurt.overheid.nl kunt u ervoor kiezen om de bekendmakingen per mail te ontvangen.

Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 08 84. Openingstijden: maandag zonder afspraak tussen 8.30 - 13.00 uur, op afspraak via gooisemeren.nl dinsdag t/m donderdag tussen 08.30 - 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 - 13.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunningen:

Bussum

Bijenschans 1 vervangen en verkleinen bestaande aanbouw zijgevel woning.
Botweg 34 wijzigen bestemming tbv drie appartementen alsmede wijzigen voorgevel.
Herenstraat 38 A realiseren aanbouw achterzijde woning.
Isaäc da Costalaan 6 gewijzigd uitvoeren verleende vergunning voor plaatsen terrasoverkapping.
Karel Doormanlaan 88 intern constructief wijzigen woning.
Meentweg 76 kappen twee coniferen op zij- en achtererf woning.

Naarden

Beethovenlaan 71 plaatsen seizoensgebonden zaalhockeytent voor HCN.
Energiestraat 9 A uitbreiden bestaande garage.
Frans Halslaan 8 plaatsen dakkapel dakvlak voorgevel woning.
Havenlaan 24 realiseren bijgebouw bij woning.
Kolonel Michaëlstraat 20 oprichten dakopbouw dakvlak voor- en achtergevel woning.
Oud Blaricumerweg 14 uitbreiden woning aan zij- en achtergevel.

Muiden en Muiderberg

Amsterdamsestraatweg tijdelijk plaatsen paviljoen voor SC Muiden.
Brug Ton Storkpad aanpassen brug langs spoor net onder A1.
de Fluit 35 vergroten woning dmv dichtmaken dakterras.
ter hoogt van Googweg 8 ophogen perceel met agrarische bestemming.
van Ostadelaan 31 realiseren uitrit aan voorzijde woning.

Inzage:
* Stukken met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u inzien aan de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op het gemeentehuis.
* De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRK&E) kunt u vinden op de gemeentelijke website gooisemeren.nl.

Reguliere procedure Verleende omgevingsvergunningen bouwen /
planologische toestemming / monumenten / kappen / slopen / aanleggen

Bussum

Huizerweg 12A uitbreiden woning achterzijde met balkon.        14-10-2016

Muiden en Muiderberg

Waterhoen 8 realiseren dakterras op platte dak
achtergevel woning (legalisering).        12-10-2016

Verleende omgevingsvergunning met planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit (art. 2.1lid 1 sub c en art. 2.1, lid 1 sub a WABO)

Bussum

J.P. Sweelincklaan 5 vergroten bestaande dakkapel
voordakvlak woning.        11-10-2016

In het gele kader op deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt indienen.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen:

Bussum

Burgemeester 's Jacoblaan Openbaar groen plaatsen hekken
alsmede kappen vier bomen perceel.        14-10-2016

Het indienen van een bezwaar is niet mogelijk op een intrekking.

Verleende APV vergunningen

Exploitatievergunningen (artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening)
De burgemeester maakt bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting een exploitatievergunning is verleend: - 't Frietkot, Havenstraat 1a te Bussum verzonden 17 oktober 2016.

In het gele kader op deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt indienen.

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats op de Leeuweriklaan te Bussum
Namens burgemeester en wethouders van Gooise Meren is besloten om op de Leeuweriklaan te Bussum een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen. U kunt hiertegen gedurende zes weken bezwaar indienen.

Vaststelling bestemmingsplan 'De Krijgsman' te Muiden

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 12 oktober 2016 het bestemmingsplan De Krijgsman (id: NL.IMRO.1942.BP2701KRIJGSMA2014-0302) gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan dat van 2 juli tot en met 12 augustus 2015 ter inzage heeft gelegen.

Inhoud van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ziet toe op de transformatie van een voormalig kruitfabrieksterrein, agrarische gronden en sportlocatie in een nieuw woon- en werkgebied. Het beoogde programma dat met het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt, betreft maximaal 1.300 nieuwe woningen, 25.000 m2 bvo nieuwe commerciële en/of niet commerciële functies en bijbehorende voorzieningen. Voorts maken enkele bestaande woningen in het plangebied en circa 3.380 m2 bvo bestaande bebouwing onderdeel uit van het bestemmingsplan. Voor dit project is een MER opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten in beeld zijn gebracht.

Raadplegen van de stukken
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 20 oktober 2016 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Brinklaan 35 te Bussum tijdens de reguliere openingstijden. Tevens zijn de stukken in te zien in de bibliotheek, Kazernestraat 10 te Muiden, tijdens de reguliere openingstijden.

Het bestemmingsplan De Krijgsman is digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl (id:NL.IMRO.1942.BP2701KRIJGSMA2014-0302). Ook is het te raadplegen via de website van de gemeente op bestuur.gooisemeren.nl onder 'Plannen en projecten' - 'De Krijgsman'.

De gemeenteraad van Muiden heeft op 19 november 2015 eerder een bestemmingsplan 'De Krijgsman' vastgesteld, dat op 13 juli als gevolg van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is vernietigd, waardoor het vaststellingsbesluit ongedaan is gemaakt. Om inzicht te geven in de gemaakte aanpassingen ten opzichte van het vernietigde bestemmingsplan is op de gemeentelijke website tevens een versie beschikbaar waarin de aangepaste teksten een blauwe tekstkleur hebben.

Beroep
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft ingebracht, of een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Raad van State. Belanghebbenden kunnen ook beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. Het beroepschrift dient u te richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek doen voor een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.
Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. In dit geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Wethouders vragen bij provincie aandacht voor bereikbaarheid Muiden

Wethouders Marleen Sanderse en Miriam van Meerten van Gooise Meren hebben ieder een brief geschreven aan de provincie, respectievelijk aan gedeputeerde Elisabeth Post en gedeputeerde Jaap Bond. In de brieven uiten de wethouders hun zorgen over de verslechterde bereikbaarheid van Muiden als gevolg van de verplaatsing van het P+R- terrein vanaf 23 oktober 2016.

De wethouders doen een beroep op de provincie om te helpen bij het op peil houden van de bereikbaarheid van Muiden en belangrijke toeristische attracties als het Muiderslot. De provincie is immers verantwoordelijk voor het busvervoer. Ook vragen de wethouders aan de provincie om ervoor te zorgen dat er bij de nieuwe P+R goede fietsvoorzieningen komen. Dan gaat het bijvoorbeeld om voldoende plekken voor het stallen van fietsen.

Zorgen bij inwoners en
ondernemers

Met de brieven aan de provincie willen de wethouders recht doen aan de zorgen die leven onder de inwoners en ondernemers. De inwoners hebben hun onvrede geuit over de grotere afstand naar het P+R- terrein. Ook is er ongerustheid over de toekomst van buslijn 110. "Kunt u onze zorgen over het voortbestaan van buslijn 110 wegnemen?", zo luidt één van de vragen die wethouder Sanderse in haar brief aan gedeputeerde Post stelt.
Een toeristische attractie als het Muiderslot, jaarlijks goed voor zo'n 135.000 bezoekers, vreest voor de omzet. Dit schrijft wethouder Van Meerten in haar brief aan Jaap Bond. "Wat kunt u doen om de bereikbaarheid van de grote toeristische attracties in onze regio en met name voor het Muiderslot te bevorderen?", vraagt zij de gedeputeerde.
De wethouders verwachten een spoedige reactie van de bestuurders. Ook zullen zij het onderwerp aan de orde stellen in regionale overleggen over openbaar vervoer en toerisme.

Informatievoorziening verbeterd

Naast de zorgen over de bereikbaarheid, waren er klachten over de informatievoorziening. Naar aanleiding daarvan hebben gemeente, Rijkswaterstaat en Connnexxion afspraken gemaakt ter verbetering van de communicatie.

Sportactiviteiten voor alle leeftijden in Muiden en Muiderberg

Tot en met zaterdag 22 oktober a.s. kunnen Muidenaren en Muiderbergers van alle leeftijden gratis kennismaken met en deelnemen aan tal van sportieve activiteiten. De organisatie is handen van de buurtsportcoaches en sportverenigingen. De activiteiten vinden plaats in De Kazerne en 't Anker in Muiden en De Rijver in Muiderberg.
Er kan gekozen worden uit een gevarieerd programma: variërend van volleybal en voetbal tot yoga en kickboksen. Zie voor het volledige programma: homepage gooisemeren.nl (Sportweek Muiden en Muiderberg). Voor meer informatie kunt u bellen: 06 27 62 19 43 of 06 19 53 08 06.

Welk gemeentewapen kiest u voor Gooise Meren?

Deze vraag wordt deze en volgende week voorgelegd aan het burgerpanel Gooise Meren Spreekt. De Hoge Raad van Adel heeft twee ontwerpen voor het gemeentewapen van Gooise Meren gemaakt. De wapens zijn samengesteld uit elementen van de wapens van Naarden, Muiden en Bussum. Aan de twee varianten kunnen nog een kroon toegevoegd worden en/of de schilddragers (zeemeermin- en man) van het wapen van Muiden.
Wilt u de gemeenteraad ook laten weten welke variant uw voorkeur heeft? Meld u dan snel aan voor het burgerpanel, via de website gooisemerenspreekt.nl. De gemeenteraad weegt de resultaten van deze raadpleging mee in zijn beslissing.

Politieke Avonden 25 en 26 oktober

Zowel op dinsdag 25 oktober als woensdag 26 oktober vindt er een Politieke Avond van de gemeenteraad plaats. Inwoners zijn op beide avonden van harte welkom. Plaats van samenkomst: Stadhuis, Marktstraat 22 en Stadskantoor, Raadhuisstraat 2 te Naarden. De vergaderstukken vindt u op bestuur.gooisemeren.nl; 'vergaderkalender'.

Op dinsdag 25 oktober zijn er beeldvormende gesprekken over het Voortgangsverslag 2016 van 20.00 tot 21.00 uur en over de Begroting 2017 - 2020 van 21.00 tot 22.30 uur. Zie voor dit laatste onderwerp ook de bijlage elders in deze krant.

Op 26 oktober begint de Politieke Avond om 19.00 uur. Er zijn zes bijeenkomsten die deels tegelijk, en deels na elkaar plaatsvinden.
De zes onderwerpen zijn:
- Lokale Woonvisie van 19.00 - 20.00 uur, Stadskantoor.
- Visie begraafplaatsen Gooise Meren van 19.00 - 20.00 uur, Stadhuis.
- Versnellingsagenda duurzaamheid van 19.00 - 20.00 uur, Stadskantoor.
- Risicoanalyse project Keverdijk van 20.15 - 21.15 uur, Stadskantoor.
- Vragenuur van 20.15 - 21.15 uur, Stadhuis.
- Intensiveringsprogramma participatie van 20.15 - 21.15 uur, Stadskantoor.
De raadsvergadering op 26 oktober begint om 21.30 uur en vindt plaats in het Stadhuis.

Doe mee met 100-100-100

De GAD roept alle inwoners op om zich in te schrijven voor de actie 100-100-100: 100 huishoudens leven 100 dagen 100% afvalvrij. Iedereen kan meedoen: jong en oud, alleenstaand of samenwonend, met of zonder kinderen.

De actie duurt van 11 november tot 19 februari. Deelnemers krijgen tips, informatie en inspiratie over afval scheiden en over het voorkomen van afval. Afvalvrij leven is eenvoudiger dan u denkt, bijvoorbeeld door het afval beter te scheiden. Te vaak komt in de grijze bak afval terecht dat eigenlijk bij het pmd (plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons), gft, glas of papier thuishoort. En dat is dus geen afval, maar grondstof voor nieuwe producten.

Van 40 naar 4 zakken per jaar

De resultaten van de actie zijn verbluffend. Nederlanders hebben gemiddeld 240 kilo restafval per persoon per jaar. Deelnemers aan de actie zakken naar 25 kilo, oftewel van veertig vuilniszakken naar vier per jaar. De meeste deelnemers van eerdere edities blijven gewoon doorgaan met afvalvrij leven.

Aanmelden

Meld u aan op gad.100-100-100.nl.

Raad akkoord met Bestemmingsplan Krijgsman

Plangebied De Krijgsman

De gemeenteraad van Gooise Meren stemde op 12 oktober in met het gerepareerde bestemmingsplan De Krijgsman. Na de uitspraak van de Raad van State van 13 juli jl. was er binnen een half jaar een besluit over een herzien plan nodig. Dat is dus gelukt.

Het plan is op drie punten herzien. Er is open ruimte gecreëerd rondom de Westbatterij, hetgeen recht doet aan de cultuurhistorische context van het monument. Daarnaast is het Kruitpad benoemd als monumentale verbinding. En de relatie tussen het bestemmingsplan en het 'beeldkwaliteitsplan' is beter vastgelegd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 20 oktober zes weken ter inzage. Gedurende deze periode is er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. De publicatie die hier meer informatie over geeft verschijnt woensdag 19 oktober in de Staatscourant en de huis-aan-huis- bladen.

bestuur.gooisemeren.nl

Alle documenten zijn terug te vinden op de website bestuur.gooisemeren.nl. Kijk onder plannen en projecten: 'De Krijgsman'. Om inzicht te geven in de teksten die aangepast zijn ten opzichte van het vernietigde bestemmingsplan van 19 november 2015 is op de website tevens een versie van het bestemmingsplan opgenomen waarin de aangepaste tekstdelen herkenbaar zijn aan een blauwe kleur.

Thema-avond Fairtrade week in Filmhuis Bussum

Op woensdag 2 november organiseren Filmhuis Bussum en werkgroep Fairtrade Gooise Meren een film- & debatavond. Centraal staat Silent Land, de nieuwe film van Jan van den Berg. Op deze avond komen de problematiek van eerlijk voedsel en de strijd om eigen land aan bod.

De avond wordt ingeleid door Jan van den Berg zelf en door Henny Radstaak van het radioprogramma Vroege Vogels. Aan de discussie na afloop wordt meegedaan door experts van Oxfam Novib, de Wereldwinkel en lokale Fairtrade ondernemers.
De bezoekers krijgen na afloop gratis een receptenboekje mee dat ter gelegenheid van de tournee van de film is gemaakt. Een Naardens restaurant figureert in het boekje en zorgt voor een heerlijke versnapering op de avond zelf. En de werkgroep Fairtrade Gooise Meren biedt alle bezoekers een drankje aan. Als dat niet (h)eerlijk is!

College presenteert Begroting Gooise Meren 2017-2020

Foto:

Op Woensdagavond 9 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begrotingsvoorstellen van het college van B en W. In de bijlage, die deze week in de krant verschijnt, schetsten we de hoofdlijnen van de Begroting Gooise Meren 2017-2020.