Gooise Meren

30 november 2016

Gooise Meren 30 november 2016


Goois Lyceum presenteert kunstschild aan gemeente

Samen met kunstenaar Erwin Blaas hebben leerlingen van het Goois Museum een ontwerp gemaakt voor een kunstschild van Gooise Meren. Op 25 november presenteerden zij het ontwerp aan het initiatieventeam en aan wethouder Gerben Struik. Het schild krijgt waarschijnlijk een plek bij station Naarden-Bussum of station Bussum-Zuid. Voor de plaatsingskosten wordt subsidie aangevraagd.
Het initiatieventeam pakt dit samen met de leerlingen op.

Bekendmakingen

Vanaf 1 januari 2017 stopt de gemeente met het publiceren van bekendmakingen wekelijks in de huis-aan-huis kranten. Een bericht ontvangen als in uw buurt vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven? Kijk voor het downloaden van de app op omgevingsalert.nl en overuwbuurt.overheid.nl. Bij overuwbuurt.overheid.nl kunt u zelf kiezen op welke wijze u uw bekendmakingen wilt ontvangen: via de mail of een app.

Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 08 84. Openingstijden: maandag zonder afspraak tussen 8.30 – 13.00 uur, op afspraak via gooisemeren.nl dinsdag t/m donderdag tussen 08.30 – 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 – 13.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunningen:

Gemeente Gooise Meren

Openbaar Gebied aanvulling gemeentelijke rooilijst voor kappen 7 bomen.

Bussum

A L G Bosboom -Toussaintlaan 3 plaatsen dakraam rechter en linker zijdakvlak alsmede intern constructief wijzigen woning.
Brederodelaan 17 intern constructief wijzigen woning.
Gooiberg 90 plaatsen dakkapel voordakvlak en realiseren erker aan de voorzijde woning.
Herenstraat 49 wijzigen bestemming tbv kapsalon.
Koningin Emmalaan 20 aanbrengen verharding tuin alsmede kappen 11 coniferen, 1 berk, 1 taxus en 3 hulstbomen perceel.
Korte Godelindestraat 35 vergroten woning aaBekendmakingen kopjen achtergevel alsmede intern constructief wijzigen woning.
Mezenlaan 3 plaatsen dakkapel voordakvlak woning.

Naarden

Adriaan Dortsmanplein 1 B verbouwen kantinegebouw tbv gebruik culturele activiteiten.
Godelindeweg 14 c kappen 3 paardenkastanjes en 1 plataan perceel.
J. van Woensel Kooylaan 19 A kappen eik achtertuin woning.
Meentweg 5 uitvoeren interieurwerkzaamheden Landhuis Drafna.

Muiden en Muiderberg

Badlaan 24 vergroten woning aan zij- en achtergevel en plaatsen dakkapel linker- en rechter zijdakvlak woning.
Kocherplantsoen 1 kappen 3 bomen perceel.

Inzage:
* Stukken met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u inzien aan de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op het gemeentehuis.
* De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRK&E) kunt u vinden op de gemeentelijke website gooisemeren.nl.

Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen bouwen / planologische toestemming / monumenten / kappen / slopen / aanleggen

Bussum

Isaäc da Costalaan 6 te Bussum gewijzigd uitvoeren verleende
vergunning voor plaatsen terrasoverkapping.         23-11-16
Vondellaan 49 constructief wijzigen woning.         21-11-16

Naarden

Amersfoortsestraatweg 14E oprichten bijgebouw naast hoofdgebouw.         9-11-16
Bollelaan 5 kappen conifeer en Douglasspar achtertuin woning.         25-11-16
Frans Halslaan 8 plaatsen dakkapel voordakvlak woning.         22-11-16        
Goeman Borgesiuslaan 2 plaatsen dakkapel voordakvlak woning.         7-11-16
Kooltjesbuurt plaatsen ondergrondse verzamelcontainers bij
parkeerterrein nabij Amsterdamsestraatweg.         21-11-16
Meentweg 4a kappen eik voorerf woning.         21-11-16
Meentweg 5 kappen bruine beuk voorerf perceel (herplant).         22-11-16
Oostwalstraat plaatsen van verzamelcontainers aan Oostwalstraat
tegenover huisnr. 10.         22-11-16
Oude Haven plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers aan
Oude Haven tegenover huisnr. 26 en 28.         21-11-16
Turfpoortstraat 49 verbouwen bestaande bijgebouw.         11-11-16

Muiden en Muiderberg

Paulus Potterlaan 22 kappen berk achtertuin woning (herplant).         24-11-16
Spoor Weesp-Almere (locatie Muiderberg) kappen vier bomen langs
het spoor (herplant).                 21-11-16

Verleende omgevingsvergunning met planologisch strijdig gebruik zonder bouwactiviteit

Bussum

Herenstraat 51A planologisch afwijken bestemmingsplan voor gebruik pand tbv
orthodontiepraktijk.                24-11-16

In het gele kader op deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt indienen.

Verlengingsbesluit voor de proceduretermijn van de omgevingsvergunningen:

Naarden

Beethovenlaan 71 plaatsen seizoensgebonden zaalhockeytent voor HCN (november tot
en met maart).                 23-11-16
Comeniuslaan 6 wijzigen bestemming pand van garage naar sport en wijzigen achter- en
zijgevel pand.                 23-11-16

Het indienen van een bezwaar is niet mogelijk op een verlengingsbesluit. Dit is pas mogelijk nadat de aanvraag is verleend.

Verleende APV vergunningen

Evenementenvergunning Winterfair te Muiderberg
De burgemeester maakt bekend dat zij evenementenvergunning, als bedoeld in artikel 2:25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft verleend voor de navolgende activiteit: Winterfair Muiderberg op zaterdag 10 december 2016 van 16.00 uur tot 21.00 uur. Locatie de 'Brink' Muiderberg. Verzonden 30-11-2016)

In het gele kader op deze pagina leest u hoe u bezwaar kunt indienen.

Verkeersbesluit Vlietlaan te Bussum

Bekendmaking van een verkeersbesluit van Burgemeester en wethouders:
1. Bussum – Vlietlaan
In gebruik geven parkeerplaats voor vrachtwagens op de Vlietlaan in Bussum op zaterdag 17 december 2016 van 9.00 – 17.00 uur i.v.m. het parkeren van vrachtwagen van paarden en arrenslee


Wet bodembescherming

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij met een BUS Evaluatie Immobiel hebben ingestemd:
Aanvrager: KNSF Vastgoed II BV
Locatie: Kruitpad 16 te Muiden

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken van donderdag 26 november tot en met woensdag 4 januari 2017 op te vragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 633 30 00 of e-mail: info@ofgv.nl.

Bezwaar
De termijn voor het indienen van een bezwaar start op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Dan treedt het besluit ook in werking. De bekendmakingsdatum is in deze procedure de verzenddatum van het besluit naar de aanvrager. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken binnen zes weken na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorzieningen zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer : 088 633 30 00 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: BHZ_BUS-48911

Gooise Meren pleit voor meer samenwerking in de regio

In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft adviesbureau Deloitte onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek. Als pas net gestarte gemeente viel Gooise Meren buiten het onderzoek al werd zij wel uitgenodigd op de uitkomsten te reageren. Om tot een reactie te komen, is het onderzoeksrapport besproken in de raadsvergadering van 23 november.

Hoofdconclusie van het rapport

Deloitte heeft zowel gekeken naar de bestuurskracht van de gemeenten afzonderlijk als naar de gezamenlijke bestuurskracht. Wijdemeren is de enige gemeente die geen voldoende scoort. De regio als geheel krijgt waardering voor de wijze waarop de gemeenten gezamenlijk de nieuwe taken op het gebied van jeugd en maatschappelijk ondersteuning hebben opgepakt. De samenwerking op het terrein van verkeer, landschap, economie en duurzaamheid schiet echter tekort. Naar de mening van de onderzoekers blijven resultaten op dit gebied uit doordat de gemeenten het niet eens zijn over doelen, aanpak en financiële bijdragen. Als oplossing ziet Deloitte de vorming van één gemeente Gooistad. Dat eindmodel kan bereikt worden via een tussenstap naar twee of drie gemeenten.

Reactie gemeenteraad Gooise Meren

Alle raadsfracties herkennen het beeld dat er op regionaal niveau onvoldoende resultaten worden behaald bij onderwerpen als economie, toerisme, landschap en bereikbaarheid. Gooise Meren pleit voor intensivering van de samenwerking tussen gemeenten op regionaal niveau. Eventuele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fusie mogen niet ten koste gaan van de lijn waarop Gooise Meren sterk inzet: kernenbeleid en wijkgericht werken. Inwoners moeten worden betrokken bij beleid dat op hun wijk of buurt betrekking heeft.

Servicepunten Naarden en Muiden worden opgeheven

De servicepunten in Naarden en Muiden zijn nog tot woensdag 21 december open en worden daarna gesloten. Tegelijkertijd wordt de digitale dienstverlening via de gemeentelijke website uitgebreid.

De sluiting van de servicepunten komt voort uit de bezuinigingsopgave. De gemeente bespaart hiermee op huur, personeel en kosten voor faciliteiten. De kosten wegen niet op tegen de baten. De dienstverlening bij het servicepunt is beperkt tot het helpen van inwoners bij (aan)vragen die inwoners ook via de gemeentelijke website kunnen doen. Het bezoekersaantal lag het afgelopen jaar over het algemeen laag (circa acht bezoekers per week). Een uitzondering daarop is de aanvraagperiode voor parkeervergunningen.

Meer diensten online mogelijk

Vanaf half december 2016 wordt de digitale dienstverlening via de website gooisemeren.nl steeds verder uitgebreid. Daarmee verbetert het aanbod van de dienstverlening, verloopt de informatie sneller en makkelijker en wordt de efficiëntie verhoogd. Inwoners kunnen dan via de website een verhuizing doorgeven, een bewijs van Nederlanderschap of uittreksels uit de Basis Registratie Personen of de Burgerlijke Stand aanvragen en naamgebruik wijzigen. Daarnaast is het nu al mogelijk om een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap en geboorte digitaal te melden bij de gemeente.

Thuisbezorgen paspoort

Met de uitbreiding en verbetering van de dienstverlening staat het tegen betaling thuisbezorgen van een paspoort voor half 2017 op de rol. Voor het verkrijgen van een nieuw paspoort hoeft u dan alleen nog voor uw vingerafdruk en het afgeven van een pasfoto naar het gemeentehuis te komen. Dat scheelt dus een extra rit.

Terugblik op Politieke Avond 23 november

Op de Politieke Avond werd gesproken over de harmonisatie van het parkeerbeleid. Op 7 december praat de raad er verder over. Foto: Margot Scheerder

Behalve het bestuurskrachtonderzoek passeerden op de Politieke Avond van 23 november nog tal van andere onderwerpen de revue. Van jeugd tot de gemeentehuizen en van parkeren tot digitale bereikbaarheid. Alle onderwerpen met bijbehorende stukken en (geluids)verslagen zijn terug te vinden in de vergaderkalender op bestuur.gooisemeren.nl.

In de eerste twee uren van iedere Politieke Avond worden onderdelen geagendeerd waarbij inwoners en andere belanghebbenden aan kunnen schuiven om mee te spreken. Ook vorige week gebeurde dit weer volop. Zo liet STAD Bussum een filmpje zien waarin jongeren leeftijdgenoten interviewen over hangjeugd. Wijkraad Mariahoeve kwam de gemeenteraad waarschuwen voor te veel sociale woningbouw in haar wijk. En BONS (Belanghebbende Omwonenden Naardens Stadskantoor) drukte de raadsleden op het hart om bij de herontwikkeling van het Stadskantoor bijzondere aandacht te hebben voor de parkeerdruk in de Vesting.
Verder was er onder meer een Gesprek over de uitgangspunten voor de harmonisering van het parkeerbeleid in Gooise Meren. De uitgangspunten dienen als basis voor de uitwerking in concrete voorstellen. Deze vormen een kader voor gesprekken die gevoerd worden met belanghebbenden en stakeholders.

Vragenuur

Tijdens het vragenuur stelde raadslid Alexander Luijten vragen over de tekortschietende digitale bereikbaarheid van de gemeente. Het college gaf aan dat hard gewerkt wordt aan een oplossing. Raadslid Han van Wees bevroeg het college over problemen ten gevolge van het verleggen van de A1. Het college antwoordde dat een aantal zaken op termijn zullen worden opgelost.

Gemeenteraadsvergadering

Als altijd werd de avond afgesloten met een raadsvergadering.

Onder meer werd de Visie Begraafplaatsen vastgesteld en met brede raadssteun een motie van het CDA aangenomen om te komen tot een 24/7-dekkend netwerk van AED-apparaten in de gemeente.

Gesprek over bescherming en opvang

Op de Politieke Avond van woensdag 7 december wordt tijdens het Gesprek gesproken over de bescherming en opvang van onze meest kwetsbare inwoners. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het Gesprek wordt gevoerd aan de hand van het concept beleidsplan 'Bescherming en Opvang 2017-2020'. Dit plan ligt van 23 november 2016 tot 4 januari 2017 ter inzage.

Als we het hebben over onze meest kwetsbare inwoners dan gaat het over mensen die problemen hebben op het gebied van huiselijk geweld, woonoverlast, schulden, verslaving en/of psychische problemen. Het zijn vaak problemen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. We mogen als samenleving deze meest kwetsbare inwoners niet uit beeld laten verdwijnen. Daarom is het van belang om bij hen betrokken te blijven. Ook als ze tijdelijk dakloos zijn of een straf uitzitten.

Complexe problematiek vraagt om gezamenlijke aanpak

De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en opvang van de meest kwetsbare inwoners is sinds 1 januari 2015 een stuk breder. Iedere lokale gemeente is hiervoor bovendien zelf verantwoordelijk, niet meer alléén de Centrumgemeente Hilversum. Ambulantisering van (in het bijzonder GGZ) zorg zorgt voor zwaardere zorgvragers in de samenleving, meer incidenten rondom verwardheid en steeds complexere problematiek bij huisuitzettingen. Voor professionals in het veld gaat het hier om de meest complexe situaties, waar een gezamenlijke aanpak vanuit de zorg, het sociaal domein en het strafrecht vaak noodzakelijk is.
Het landelijke advies 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis' van de commissie Dannenberg en het 'Plan van aanpak verwarde personen' van het aanjaagteam Spies geven richting aan de wijze waarop de gemeente antwoord kan geven op deze problematiek en invulling kan geven aan de (nieuwe) taken. Het voorliggende conceptbeleidsplan is geënt op deze adviesrapporten.

Indienen zienswijzen

Het beleidsplan 'Bescherming en Opvang 2017-2020' is een gezamenlijk beleidsplan van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en zal in 2017 in alle gemeenteraden worden vastgesteld. Iedereen kan zijn zienswijze op het huidige concept geven. Alle gegeven input zal worden verwerkt in een definitieve versie die begin 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter besluitvorming. Het concept beleidsplan 'Bescherming en Opvang 2017-2020' is in te zien op het gemeentehuis in Bussum en op bestuur.gooisemeren.nl onder Invloed (bovenin), Inspraak op plannen en projecten.

Agenda Politieke Avond 7 december

Bussumse hei, onderdeel van het GNR

Op woensdag 7 december vindt weer een Politieke Avond plaats in het Stadhuis aan de Marktstraat 22 en het Stadskantoor aan de Raadhuisstraat 2 te Naarden. De avond bestaat uit de raadsvergadering en vijf bijeenkomsten.

De vijf bijeenkomsten, die elk een uur duren, betreffen de volgende onderwerpen: Transitie Goois Natuurreservaat en Lokale Woonvisie om 19.00 uur, Vragenuur en Burgerparticipatie vanaf 20.15 uur, conceptbeleidsplan Bescherming en Opvang om 20.15 uur. Zie voor laatstgenoemd onderwerp het artikel rechtsboven op deze gemeentepagina.Om 21.30 uur begint de gemeenteraadsvergadering.
Op de agenda staan o.a. de verkoop van de gemeentehuizen en de uitgangspunten voor het parkeren. Zie voor de vergaderstukken bestuur.gooisemeren.nl.

Bekijk de bekendmakingen over uw buurt digitaal

Vanaf 1 januari 2017 publiceren we de gemeentelijke bekendmakingen niet meer in de huis-aan-huis kranten. De gemeente neemt deze stap om kosten te besparen en omdat er voor u voldoende digitale kanalen zijn om de bekendmakingen gratis en eenvoudig te blijven volgen. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden.

• Onze digitale nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden.
• Onze website bestuur.gooisemeren.nl.
• Overuwbuurt.overheid.nl: u kunt kiezen of u de bekendmakingen wilt ontvangen via de mail of via een app.
• Omevingsalert.nl. Bij het installeren van de app kunt u aangeven dat het om Gooise Meren gaat. Gebruikers van de app krijgen een melding als er een bekendmaking is gepubliceerd binnen het door henzelf aangegeven geografische gebied.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp bij hun in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Veel telefoons zijn automatisch ingesteld in het ontvangen van berichten van NL-Alert, maar voor sommige telefoons moet je dit zelf doen. Op maandag 5 december zendt de overheid rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunt u nagaan of uw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

Controlebericht
Als je het controlebericht op 5 december ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen.

Hoe ontvang ik NL-Alert?
De NL-Alert instelhulp geeft aan of jij je mobiel kunt instellen voor NL-Alert. Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit nog zelf doen. Ga nu naar de instelhulp en stel je mobiel in. http://www.crisis.nl/nl-alert/instelhulp.aspx

Meer weten over NL-Alert
Meer informatie over Nl-Alert leest u op http://www.crisis.nl/nl-alert

Gemeentehuis Bussum en Stadskantoor Naarden 13 december vanaf 13.00 uur gesloten

Vanwege een kerstbijeenkomst voor alle medewerkers zijn het gemeentehuis In Bussum en het Stadskantoor in Naarden vanaf 13.00 uur gesloten.