Gooise Meren

26 april 2017

Gooise Meren 26 april 2017


Werelderfgoedstatus Waterlinie stap dichterbij

De plaatsing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) op de UNESCO-lijst van Werelderfgoed is een stap dichterbij gekomen. Op 20 april overhandigden bestuurders van gemeenten, waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het GNR hun steunbetuiging voor de nominatie aan de Liniecommissie, het hoogste bestuurlijk orgaan in de NHW. Hierin hebben bestuurders van de provincies Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant zitting. Een onderdeel van de NHW, de Stelling van Amsterdam, stond al op de UNESCO-lijst.
Met onder andere de vestingen van Muiden en Naarden ligt de NHW deels in de regio Gooi en Vechtstreek.
Op 20 april werd onze regio vertegenwoordigd door de Larense wethouder Tijmen Smit (voorzitter van de stuurgroep Cultuur & Erfgoed en Recreatie & Toerisme) en onze wethouder Miriam van Meerten (voorzitter van de stuurgroep Ruimte en Mobiliteit). Op de foto is te zien hoe Van Meerten en Smit (met stropdas) met het leggen van puzzelstukken symbolisch hun handtekening zetten onder de steunbetuiging.

U kunt de nominatie steunen

Op de website hollandsewaterlinie.nl staat hoe ook u steun kunt betuigen aan de nominatie.

In mei besluiten de vier provincies over de indiening van het nominatiedossier. Vervolgens moet in december de ministerraad instemmen, waarna het dossier in januari 2018 wordt aangeboden aan de UNESCO.

Actualisering Lijst waardevolle bomen

Waardevolle boom in Gooise Meren

Bomen leveren zuurstof en dragen bij aan ons woongenot. Ook zijn ze belangrijk vanuit het oogpunt van milieu en biodiversiteit. In principe is iedere boom van waarde. Er zijn bomen, boomgroepen en gebieden met bomen die vanwege hun bijzondere karakter extra waarde hebben en daarom extra bescherming en aandacht genieten. Ze staan op onze Lijst van Waardevolle Bomen.

In de komende maanden wordt deze lijst geactualiseerd. Een deskundige gaat de waardevolle bomen inspecteren. Hij zal ook potentieel waardevolle bomen bekijken die nog niet op de lijst staan. Het is de bedoeling dat de nieuwe lijst nog dit jaar gereed is.

Inwoners kunnen bomen aanmelden

U als inwoner kunt een potentieel waardevolle boom aanmelden. Kijkt u dan eerst even of de boom nog niet op de lijst staat. U vindt de lijst op onze website: gooisemeren.nl/bomenlijst. Daar vindt u ook het document met de criteria die bepalen of een boom op de lijst komt. Een boom kan maximaal 80 punten behalen. Punten krijgt hij bijvoorbeeld wanneer hij oud is en toch vitaal; een bijzondere vorm heeft; een cultuurhistorische betekenis heeft; heel hoog is; een dikke stam heeft of zeldzaam is.
Kent u in Gooise Meren een mooie boom die nog niet op de lijst staat? Maak dan op basis van de criteria een inschatting hoeveel punten de boom krijgt. Is dat minimaal dertig, dan heeft het zin om de boom aan te melden. Dat kan via een mail naar de heer Wernsen: j.wernsen@gooisemeren.nl. Geef aan waar de boom precies staat en waarop u het puntenaantal baseert. Een foto van de boom is zeer welkom.

Let op: beperkte openstelling publieksbalies

Vanwege de feestdagen en de verbouwing is het gemeentehuis deze week en de maand mei op meerdere dagen en dagdelen gesloten. Ook telefonisch zijn we dan niet bereikbaar. Vanaf vrijdag 19 mei bereiden wij de openstelling van de nieuwe publieksbalies voor. Vanaf dinsdag 23 mei bent u van harte welkom in dit nieuwe gedeelte van het gemeentehuis.

Wat betekent dit voor u?
Op de onderstaande dagen/dagdeel kunt u niet bij ons terecht. Om toch zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen zetten we nu al extra medewerkers in en is het maximale aantal balies geopend. Toch moet u er rekening mee houden dat u bij het maken van een afspraak niet binnen een week kunt langskomen. Dat kan twee tot drie weken zijn! Dit geldt natuurlijk niet voor de afspraken die al gemaakt zijn. Die gaan gewoon door.

We zijn gesloten op:
- donderdag 27 april (Koningsdag)
- vrijdag 28 april
- vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
- donderdagmiddag 11 mei (vanaf 13.00 uur)
- vrijdag 19 mei (interne verhuizing)
- maandag 22 mei (interne verhuizing)
- donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)
- vrijdag 26 mei

Kom zonder afspraak op 24 mei
Vanwege de verbouwing en Hemelvaart zijn we in de week van 22 mei alléén op dinsdag 23 en woensdag 24 mei open. Op woensdag 24 mei kunt u eenmalig de hele dag zonder afspraak terecht. Burgerzaken 8.30 tot 20.00 uur; Vergunningen 08.30 tot 17.00 uur; Wijzer/Zorg en ondersteuning 8.30 tot 12.30 uur. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat u van de beperkte openstelling ondervindt!

Naam Wijzer vervalt

De naam Wijzer wordt vanaf eind mei niet meer gebruikt voor alles op het gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen. Wijzer wordt dan vervangen door gemeente Gooise Meren. Daar gaat u naartoe als u een ondersteuningsvraag heeft.

Eind mei wordt de eerste fase van de verbouwing van het gemeentehuis afgerond. Dat is ook het moment dat Wijzer gaat verhuizen naar een andere plek binnen het gemeentehuis van Gooise Meren. De verhuizing zien wij als een mooi moment om de naam Wijzer en de daarbij behorende groene huisstijlelementen te laten vervallen. De naam is namelijk bedacht toen Bussum, Naarden en Muiden nog aparte gemeenten waren en alle inwoners van die gemeenten naar Wijzer konden voor zorg, jeugdhulp en werk en inkomen. Nu de gemeenten gefuseerd zijn is de naam niet meer nodig. Het adres en het telefoonnummer blijven hetzelfde, alleen het e-mailadres zal veranderen. Over de precieze datum en gevolgen van de verhuizing wordt u nog nader geïnformeerd.

Nieuwe inrichting Naardense wijk feestelijk gevierd

In de afgelopen jaren is in opdracht van de gemeente volop gewerkt aan de herinrichting van het Naardense Thijssepark en een deel van de wijk Keverdijk. Op zaterdag 22 april werd dit samen met de bewoners feestelijk gevierd, in aanwezigheid van wethouder Marleen Sanderse. De officiële openingshandeling bestond uit het werpen van de eerste ballen op de nieuwe jeu de boulesbaan. De gemeente koos er enkele jaren geleden voor om de geplande vernieuwing van het riool te combineren met de herinrichting van de wijk op het gebied van groen, verlichting en parkeren. De bewoners mochten hiervoor ideeën aandragen.
De wethouder onderstreepte zaterdag in haar toespraak dat de bewoners in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het eindresultaat. De participatiebijeenkomsten werden zeer goed bezocht en dat leverde een mooi ontwerp op. En tijdens de uitvoering zag de klankbordgroep van bewoners erop toe dat alles goed verliep. De wethouder illustreerde de omvang van het project aan de hand van wat cijfers: "Er is acht kilometer nieuw riool aangelegd; er zijn ruim een miljoen nieuwe klinkers gelegd en er zijn 9000 heesters geplant." Verder zijn alle lantaarnpalen vervangen door nieuwe masten met LED- armaturen en kwamen er in samenwerking met de GAD ondergrondse containers voor de inzameling van afval.

Cursussen internet voor beginners

Om mee te kunnen doen in de samenleving wordt het steeds belangrijker dat burgers de weg weten op internet. Ook in het contact tussen gemeente en inwoners speelt internet een steeds grotere rol. Bibliotheek Gooi en Meer biedt daarom twee cursussen aan: de cursus 'Klik en Tik' en de cursus 'Digisterker'.

Cursus Digisterker

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al wat ervaring hebben met internet. Onderwerpen zijn onder andere: het aanvragen en gebruiken van DigiD, het aanvragen van huurtoeslag en het doorgeven van een verhuizing aan de gemeente. De cursus bestaat uit vier dagdelen en de kosten bedragen € 15,-. De cursus start wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.

Cursus Klik en Tik

Deze cursus is bestemd voor mensen die al wat ervaring hebben met de computer maar eigenlijk nog niet met internet. Hoe schrijf je een e-mail en hoe kun je bestanden 'downloaden'? De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk 2 uur. De kosten bedragen € 15,-. De cursus start wanneer er voldoende aanmeldingen zijn.

Aanmelden

De cursus Digisterker wordt aangeboden in de vestigingen van de bibliotheek in Bussum, Muiden en Naarden. De cursus Klik en Tik wordt aangeboden in Bussum en Muiden. Aanmelden kan aan de balie van de vestiging bij u in de buurt of telefonisch:
- Bussum: 035 697 30 00
- Muiden: 0294 26 47 68
- Naarden: 035 694 32 80.

Terugblik raadsvergadering van 19 april

Tijdens de raadsvergadering op 19 april is uitgebreid gesproken over de aanschaf van een schoolkavel op terrein De Krijgsman in Muiden. De bouw van een nieuwe school is noodzakelijk om straks de kinderen die in Muiden komen wonen de mogelijkheid te geven om hier naar school te gaan.
Na een uitgebreid debat diende de PvdA samen met een aantal andere oppositiepartijen een motie van wantrouwen in tegen wethouder Boland. Zij waren ontevreden over de gang van zaken en de opstelling van de wethouder in dit dossier. De motie werd niet gesteund door de meerderheid van de raad.
Uiteindelijk besloot de meerderheid van de raad om op dit moment alleen budget beschikbaar te stellen om met de eerste voorbereidingen te beginnen, zodat de eventuele bouw van de school geen vertraging oploopt. Of de raad het college ook de opdracht geeft om de schoolkavel op De Krijgsman te kopen wordt op een later moment besloten. De raad heeft het college gevraagd om eerst alternatieve locaties in kaart te brengen.

Wat is nu eigenlijk…

Het Gesprek?

Het Gesprek is een bijeenkomst tijdens de Politieke Avond waarin raadsleden proberen zich een duidelijk en compleet beeld te vormen van de voorstellen waarover ze later moeten besluiten. Er wordt niet gedebatteerd, er wordt alleen informatie verzameld. Raadsleden gaan in gesprek met 'meesprekers', het college en met elkaar. Meesprekers kunnen deskundigen zijn, maar als inwoner van Gooise Meren kunt u ook aan tafel plaatsnemen. Wilt u meepraten? Laat dit dan weten via griffie@gooisemeren.nl.

De Presentatie en het Thema-uur?

Naast Gesprekken vinden er ook regelmatig Presentaties en Thema-uren plaats. Alle onderdelen van een Politieke Avond zijn bedoeld om raadsleden een goed beeld te geven van onderwerpen waarover ze vroeg of laat een besluit moeten nemen. Bij Presentaties en Thema-uren liggen er nog geen voorstellen op tafel, maar is het toch goed dat de raad geïnformeerd wordt. Bij Presentaties worden raadsleden geïnformeerd door organisaties of inwoners die iets onder de aandacht willen brengen.

Bij Thema-uren worden raadsleden geïnformeerd door collegeleden en ambtenaren die de raad alvast achtergrondinformatie willen geven over een onderwerp dat later nog op de agenda zal komen. Eigenlijk zijn dit verdiepingsbijeenkomsten waarbij de raad weer even bijgepraat wordt op een bepaald dossier.
Voor Gesprekken kunnen inwoners zich aanmelden als meespreker. Voor Thema-uren en Presentaties kan dit niet.

U bent wel van harte welkom om te komen luisteren. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Meer informatie over de agenda van de raad van Gooise Meren is te vinden op bestuur.gooisemeren.nl. Heeft u vragen over de agenda? Neem dan contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.

Denk mee over Verkeersplan centrum Bussum

Wilt u meepraten en meedenken over het concept Kaderplan Verkeer Centrum Bussum, kom dan op dinsdagavond 9 mei naar de raadpleging in het Stadskantoor Naarden aan de Raadhuisstraat 2.
Het is belangrijk om het centrum aantrekkelijk, leefbaar en economisch vitaal te houden. Een goede verkeerssituatie is daarbij essentieel. Het Kaderplan formuleert daarvoor de uitgangspunten. Het resultaat van de raadpleging wordt verwerkt in een reactienota. Het concept Kaderplan en de reactienota worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 22.00 uur. U kunt zich aanmelden via een mailtje naar projectleider Antoinette Soede: a.soede@gooisemeren.nl.

Vaartweg Naarden 30 kilometerzone

De Vaartweg in Naarden

Ter verhoging van de verkeersveiligheid is de Vaartweg in Naarden aangepast tot een 30 kilometerzone. Verspreid over de route zijn verkeersplateaus geplaatst. Ook is de voorrangssituatie gewijzigd. Rijdt u op de Vaartweg in de richting van de Meerstraat, dan dient u voortaan voorrang te geven aan het verkeer dat van rechts uit de zijstraten komt.
Waar de Vaartweg bij de Meerstraat uitkomt (vlakbij de brug die naar de Amsterdamsestraatweg leidt) is een uitritconstructie aangelegd. Bestuurders die de uitrit verlaten of inrijden moeten al het overige verkeer laten voorgaan (artikel 54 van het RVV1990).

In onze lokale democratie heeft iedereen een eigen rol. De raad bepaalt en controleert het beleid, het college voert het beleid uit, maar wat kunt u eigenlijk doen? In de rubriek 'Uit de raad' houdt de gemeenteraad u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en nodigt de raad u met regelmaat uit om met hen in gesprek te gaan. Wilt u in gesprek met de gemeenteraad of meer informatie? Kijk op bestuur.gooisemeren.nl of stuur een mail naar griffie@gooisemeren.nl.

Reces

De raad heeft de aankomende twee weken geen (openbare) bijeenkomsten in verband met de meivakantie. 10 mei begint de raad weer met nieuwe energie en staat er tot de zomervakantie een aantal grote punten op de agenda, zoals de harmonisatie van het parkeerbeleid, het integraal veiligheidsplan en de economische visie. Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen, meepraten of wilt u meer informatie? Onderstaand leest u hier meer over.

Herdenkingen 4 Mei in Gooise Meren

In Gooise Meren vinden op 4 mei in alle vier de woonplaatsen herdenkingen plaats. Volgende week plaatsen wij op deze pagina een overzicht. U vindt het ook nu al op onze website gooisemeren.nl.

Werkzaamheden A1 komend weekend

De A1 richting Amersfoort/Almere is van vrijdag 28 april 21.00 uur tot maandag 1 mei 05.00 uur dicht tussen knooppunt Diemen en Muiderberg. De verbindingsbogen in knooppunt Muiderberg van de A1 naar de A6 zijn ook afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam richting Amersfoort/Almere wordt omgeleid via de A2, A12 en A27. Verkeer vanuit Amersfoort richting Almere wordt omgeleid via de A1, A27 en A6. Verkeer vanuit Almere naar Amersfoort wordt omgeleid via de A6 en A27 Om sluipverkeer in Muiden en Muiderberg tegen te gaan, worden lokale wegen afgezet van vrijdag 28 april 2017 19.00 uur tot maandag 1 mei 2017 05.00 uur. Bewoners van Muiden en Muiderberg hebben van Rijkswaterstaat een bewonersbrief ontvangen met meer informatie en een bewonerspas.

Nieuwe wegindeling A1 richting Almere en Amersfoort

Vanaf 1 mei a.s.is op de A1 richting Almere en Amersfoort een nieuwe wegindeling van kracht. Verkeer vanuit Amsterdam voor de A6 richting Almere houdt voortaan links aan. Verkeer vanuit Amsterdam in de richting Amersfoort houdt voortaan rechts aan. Door het aanleggen van een ruimere verbindingsboog van de A1 naar de A6 richting Almere kan verkeer met een hogere snelheid doorrijden, waardoor de doorstroming verbetert.

Onderhoud asfalt op 2 en 3 mei

Naarden 3 mei: Cort van der Lindenlaan, tussen de Mackaylaan en Verlengde Fortlaan.
Muiderberg 2 en 3 mei: Eikenlaan, tussen de Brink en Pieter de Hooghlaan. Op 2 en 3 mei wordt de Eikenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer.
Na uitvoering van de 'freeswerkzaamheden' wordt de weg op 2 mei tijdelijk vrijgegeven voor verkeer.
Bussum 3 mei: Vlietlaan, tussen de Generaal de la Reijlaan en Meerweg. De Vlietlaan wordt tussen de Generaal de la Reijlaan en de Olmenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Er gelden aanvullende verkeersmaatregelen en er worden verkeersregelaars ingezet. Buslijn 105 rijdt om via de Nieuwe 's Gravelandseweg en Meentweg. De halteplaatsen op de Vlietlaan komen tussen 07.00 en 18.00 uur te vervallen.

Brinklaan afgesloten vanwege herinrichting kruispunt

Vanaf 1 mei tot en met 24 mei 2017 wordt het kruispunt Havenstraat - Brinklaan - Nassaulaan heringericht. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude bestrating en het aanleggen van nieuwe bestrating.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De Brinklaan blijft gedurende de hele periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt ter plekke een omleidingsroute aangegeven. De bussen rijden in deze periode om. De halteplaatsen aan de Brinklaan vervallen.